Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Het actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat heeft als doel om de samenhang tussen de vele initiatieven te borgen, en stuurt tegelijkertijd op de noodzakelijke extra acties om tot een circulaire kunststofketen te komen. Alle stakeholders in de keten zullen daarvoor een actieve rol moeten spelen. Van fabrikanten van kunststof producten, merkeigenaars tot gebruikers, inzamelaars, sorteerders en kunststof recyclaat leveranciers, kennisinstellingen en de overheid. Door het toepassen van kunststof recyclaat kan het profiel en imago van kunststoffen als circulaire grondstof verbeteren Voor rubber- en kunststoffen is het plan om te komen tot een circulaire economie nader uitgewerkt in de transitieagenda Kunststoffen en vervolgens vertaald naar projecten als beschreven in het nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (CE) 2019-2023. Het Actieplan is opgesteld door Partners for Innovation en het trekkersteam, onder regie van het Transitieteam Kunststoffen.