Amersfoort Circulair Evaluatie & Bouwstenen

Amersfoort Circulair Evaluatie & Bouwstenen

Amersfoort Circulair: Evaluatie & Bouwstenen is opgesteld in opdracht van het Programma Circulaire Economie van de Gemeente Amersfoort. Deze publicatie blikt terug op de resultaten en geleerde lessen van de afgelopen jaren en biedt een visie en bouwstenen voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma in de volgende coalitieperiode. Zowel Europees, nationaal als binnen Amersfoort liggen er ambities op circulaire economie. De Europese Commissie zet stappen op onder meer productwetgeving. De Rijksoverheid heeft richtinggevende ambities bepaald – waaronder de ambitie om in 2030 voor 50% circulair te zijn. Ook regionaal zijn er verschillende samenwerkingsverbanden en convenanten waarin gezamenlijke ambities worden geformuleerd. De Gemeente Amersfoort zet zich vanaf 2018 programmatisch in voor circulaire economie. Dit is één van de vier lijnen vanuit het programma Duurzame Stad, naast energie, mobiliteit en klimaatadaptatie. Het werken aan circulaire economie is daarmee onderdeel van de integrale duurzaamheidsopgave voor de stad. De verschillende grote duurzaamheidsopgaven – waaronder klimaat, biodiversiteit en grondstofverbruik – vragen om een overkoepelende visie. De ‘donuteconomie’ kan het vertrekpunt vormen voor deze visie. Vanuit die visie willen we toewerken naar een stad die bloeit en leeft binnen de grenzen van de planeet. Daarbij houden we rekening met zowel de planetaire grenzen – de draagkracht van de aarde – als met het sociale fundament – voldoende bestaanszekerheid voor alle inwoners. Werken aan circulaire economie is daarbij een middel om onze impact op de aarde te verlagen. Voor de komende jaren zien we drie ontwikkelrichtingen vanuit waar we kunnen werken aan een circulaire stad. Daarbij bouwen we voort op de stevige basis die de afgelopen jaren is ontstaan, maar verbreden we onze blik van de bouw naar consumptiegoederen en de maakindustrie. Deze drie ontwikkelrichtingen zijn: 1. Circulair (ver)bouwen als nieuwe normaal 2. Gesloten productkringlopen binnen de regio 3. Circulaire maakindustrie als motor van de regionale economie