Circulaire werklocaties

Circulaire werklocaties

De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie brengt grote uitdagingen met zich mee. Tegelijk ontstaan hierdoor nieuwe kansen. SADC, Gemeente Haarlemmermeer en Port of Amsterdam willen koploper zijn en blijven, bij de (her) ontwikkeling van circulaire werklocaties. Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is aanjager van dit thema als kennisplatform voor regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overheden. Wij voelen gezamenlijk de urgentie om onze circulaire ambities om te zetten in concrete resultaten. In de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkelingsprocessen, zien wij echter een kloof tussen ambities en realisme. Gebiedsontwikkelaars, eigenaren, gebruikers en overheid staan voor de opgave om die kloof te overbruggen. Samenwerking is daarin van essentieel belang. Ook kennis en begrip van elkaars belangen en verdienmodellen, zijn nodig om stappen te kunnen zetten. Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma de Circulaire Westas. Door een multidisciplinair onderzoeksteam, is gezocht naar een methode om voor elke werklocatie in Nederland passende, realistische én ook ambitieuze doelstellingen op te stellen. Wij hebben de vraag gesteld op welke manier gebiedsontwikkelaars het beste kunnen samenwerken met markt en overheid bij de uitgifte van gronden. Daarbij willen wij de ondernemers op onze werklocaties koploper laten zijn. Koploper in het toepassen van circulaire principes, maar ook koploper in hun werkveld ter versterking van het regionale verdienvermogen. De resultaten van dit onderzoek worden door SADC, Haarlemmermeer en Port of Amsterdam, vertaald naar de eigen gebiedsontwikkelingen. SKBN zal de resultaten van dit onderzoek op landelijk niveau oppakken, vanuit haar rol als kennisplatform. Wij danken het onderzoeksteam en alle bij de Westas betrokken partners voor de samenwerking bij de totstandkoming van dit onderzoek. Wij spreken de hoop uit dat met dit onderzoek een significante bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Het afwegingskader circulaire gronduitgifte en werklocaties heeft als doel om te komen tot een dynamische gronduitgiftestrategie die de kloof tussen ambitie en wat ruimtelijk en financieel haalbaar is, zoveel mogelijk weet te overbruggen. De strategie zet daarvoor in op het faciliteren van een optimale samenwerking tussen actoren. De betrokken actoren werken vanuit verschillende verdienmodellen met elkaar samen. De gebiedsontwikkelaar moet die verschillende belangen die daar het gevolg van zijn bij elkaar zien te brengen. De vraag van dit onderzoek is: Welke stappen kunnen worden gezet om werklocaties op de Westas circulair te ontwikkelen op het niveau van gebied, gebouw en gebruik, met als resultaat een hoogwaardig aanbod van bestaande en nieuwe circulaire werklocaties, verbeterde marktpositie van de werklocaties en meer werkgelegenheid?