Meer chemie tussen groen en groei: De kansen en dilemma’s van een biobased economy

Meer chemie tussen groen en groei: De kansen en dilemma’s van een biobased economy

Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen te benutten. Afval en reststromen vormen in toenemende mate opnieuw input in productieprocessen en krijgen een economische waarde. Zo ontstaan nieuwe, duurzame producten met een hoge toegevoegde waarde ter vervanging van producten op basis van eindige (fossiele) grondstoffen. Deze ontwikkeling brengt het perspectief van een biobased economie met gesloten kringlopen dichterbij en kan zo in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame economie. Het verduurzamen van de economie en het op mondiale schaal terugdringen van de ecologische footprint is een omvangrijke en complexe opgave, zeker in het licht van de sterk toenemende wereldbevolking en mondiale welvaartsgroei. Ontwikkelingen zoals de vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen blijken bij nadere beschouwing veelal niet te leiden tot de gewenste CO2-reductie over de gehele keten. Ook is soms sprake van concurrentie met de voedselvoorziening. De gewenste verduurzaming komt daardoor niet tot stand. Het is daarom van groot belang dat de ontwikkeling van de biobased economy en het daaraan gekoppelde klimaatbeleid worden ingebed in een brede structurele verduurzaming van de economie. Volgens de SER moet de overheid – binnen heldere randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid – stevig inzetten op verdere ontwikkeling van deze zogenaamde ‘biobased economy’. Dat vraagt om een ambitieuze innovatieagenda resulterend in steeds betere en innovatievere toepassingen van biomassa en reststromen. In het beleid moet de nadruk liggen op hoogwaardige toepassingen in vooral chemie en materialen. Stimuleringsregelingen kunnen de biobased economy bevorderen. De financiële middelen zijn echter beperkt, en daarom zullen in de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt. Als in de toekomst meer financiële ruimte ontstaat, zullen meer middelen moeten worden uitgetrokken voor bevordering van de biobased economy.