Voedsel voor de circulaire economie

Voedsel voor de circulaire economie

Een transitie naar een circulaire economie vergt een drastische omslag in diverse productketens. De voedselketen is daar één van. Verschillende beleidsterreinen staan voor de opgave om die transitie naar een circulair voedselsysteem in gang te zetten, zoals landbouw, milieu, handel, groene groei, topsectoren en innovatie. Meerwaarde kan worden bereikt bij een integrale aanpak van de transitie; in deze policy brief schetsen we een kader voor zo’n integrale aanpak. We onderscheiden daarin drie voorwaarden. Ten eerste moeten in een circulaire economie hulpbronnen en grondstoffen optimaal worden gebruikt en beheerd. Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld bodem, water en biodiversiteit, maar ook mineralen zijn een belangrijke hulpbron. Deze hulpbronnen zijn noodzakelijk om hernieuwbare grondstoffen te kunnen produceren. Ten tweede is een optimaal gebruik van het voedsel van belang. Vermindering van voedselverspilling is hierbij een belangrijk aangrijpingspunt. Ook vraagt een dieet met minder sterk bewerkt voedsel, of met meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten, minder grondstoffen en veroorzaakt het minder milieudruk. Tot slot is het belangrijk dat optimaal gebruik wordt gemaakt van reststromen, zoals tomatenstengels, bietenpulp en oud brood. Hierdoor gaat zo min mogelijk biomassa verloren.